بانک صادرات ایران به نام سید احسان میرصادقی

شماره کارت:
۶۰۳۷۶۹۱۷۷۳۶۵۰۷۴۲
شماره حساب:
۰۲۰۷۵۷۰۶۴۲۰۰۲
شماره شبا:
IR160190000000207570642002

بانک پاسارگاد به نام سید احسان میرصادقی
شماره کارت:
۵۰۲۲۲۹۱۰۳۷۶۶۱۹۴۷
شماره حساب:
۲۱۹۸۰۰۰۱۱۹۴۰۲۴۴۱
شماره شبا:
IR280570021980011940244101

لطفا اطلاعات پرداخت را به آدرس sales@reprap.ir ارسال بفرمایید

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterCheck Our Feed